Föreläsningar och Workshops


 

Vi erbjuder inspirerande föreläsningar och workshops som rör högaktuella utmaningar för chefer, ledare och medarbetare. Här följer exempel från några av våra mest populära föreläsningar.

Vad kan Shakespeare lära oss om ledarskapets tidlösa frågor?

Med hjälp av så kallad berättelsepedagogik och med utgångspunkt i Shakespeares drama King Henry V reflekteras kring frågor som:

 • Att vara ny som chef
 • Att bli chef över vänner och tidigare kollegor
 • Att kliva in i en ledarroll och göra rollen till sin egen
 • Ledarskap i svåra situationer
 • Att få legitimitet som ledare
 • Konsten att inspirera och få människor med sig
 • Den personliga visionens betydelse

”Bland de klart bästa föreläsningar jag varit på. Ett för mig oväntat inspirerande grepp i ledarskapsutveckling”

”Genialt! Niklas gjorde en fantastisk insats. Bra och lärorikt.”

”Ingen har fått mig att lyssna så aktivt på en föreläsning som Niklas lyckades med – vilken otroligt fängslande person”

”Fantastiskt! Vilken uppvisning i berättarteknik och underhållande. Väldigt bra att vi fick reflektera själva om innehållet.”

”Stående ovationer till Niklas!”

”Det är ovanligt att jag blir så känslomässigt engagerad i en föreläsning”

Vad kan legenden om Kung Arthur lära oss om ledarskap och medarbetarskap?

Med hjälp av så kallad berättelsepedagogik och med utgångspunkt i legenden om Kung Arthur och riddarna kring det runda bordet reflekteras och samtalas kring frågor som:

 • Lojalitet och ansvar
 • Att kliva in i rollen och professionalisera sitt beteende
 • Att få legitimitet som chef och medarbetare
 • Från anställd till medarbetare
 • Hur skapar vi det runda bordets magi?
 • Vikten av spelregler för gott samarbete

”Jag var på framträdandet den 24:e och vill bara så här i efterhand säga att ”Kung Arthur” –framträdandet var ytterst skickligt och fängslande. Vinklingen blev väldigt bra och gör att detta kommer att bli en av de få föredrag (av otaliga man lyssnat på…) som man kommer ihåg”

”Det var längesedan jag skrattade så mycket och det var längesedan jag fick med mig något som var verkligt, användbart och tips för eftertanke”

”Ville bara säga tack för igår! De jag pratat med efteråt är liksom jag själv helt tagna över din berättelse och vad den startade i dem igår.”

Konsten att leda kreativa processer – det innovativa ledarskapet

Att skapa goda förutsättningar för kreativitet är en huvudutmaning för chefer i organisationer som är beroende av medarbetarnas förmåga att lösa problem, tänka nytt, utmana etablerade principer och skapa nya mönster. Vi efterlyser ofta kreativitet, innovationer och entreprenörskap i retoriken men lika ofta motarbetar vi det i praktiken. Föreläsningen kretsar sig kring frågor som:

 • Vad är kreativitet?
 • Vad kännetecknar en kreativ process?
 • Hur skapar man en miljö som är gynnsam för kreativitet?
 • Ledarskapets betydelse för kreativiteten

Kliv in i rollen! För att leda andra måste du kunna leda dig själv

Vi har alla hört någon säga: ”Jag är ju den jag är!” och ”Man får ta mig som jag är!” och visst är vi den vi är – det kan nog ingen ändra på i grunden. Vi kan emellertid alla lära oss nya beteenden och vi kan, framförallt, anpassa vårt beteende med utgångspunkt i den roll vi spelar. En roll som finns i ett visst sammanhang och som har en särskild funktion. Det handlar om att vara professionell och att medvetet bestämma sig för vem man vill vara på sin arbetsplats. Det handlar om det man brukar kalla för det personliga ledarskapet. Under föreläsningen lyfts frågor som:

 • Vikten av självinsikt
 • Hur kan jag lära känna mig själv?
 • Att ge sig själv en meningsfull riktning
 • Grundläggande skillnader mellan människor

Det goda medarbetarskapet

Chefsrollen har förändrats i grunden i samband med kunskapssamhällets och de komplexa, kunskapsintensiva organisationernas framväxt. Chefen är idag fullständigt beroende av medarbetarnas specialistkunnande, kompetens och kreativitet. Det är ingen slump att begreppet medarbetarskap har vuxit sig så starkt i vårt moderna arbetsliv. Medarbetarskap handlar om att förstå sin roll och funktion i ett större sammanhang. Det handlar om att ta ansvar för sin relation till uppdraget, arbetsgivaren, chefen och övriga medarbetare. Det handlar om att bestämma sig för vem man vill vara på sin arbetsplats. Under föreläsningen lyfts frågor som:

 • Vad är medarbetarskap – medarbetarskapets kärna
 • Medarbetarskap och ledarskap – två sidor av samma mynt
 • Från anställd till medarbetare till ”medledare”
 • Vikten av helhetsförståelse
 • Vikten av spelregler för samarbete

Strategiskt ledarskap

De strategiska grundfrågorna kan tyckas enkla, ja närmast banala men faktum är att många problem i organisationer kan härröras direkt till vår oförmåga att besvara just dessa frågor

 • Vart är vi på väg?
 • Var vill vi vara?
 • Var är vi idag i relation till det vi vill?
 • Vad behöver vi göra för att nå dit vi vill?
 • Varför finns vi och för vem?
 • Vad händer i omvärlden?

Föreläsningen ger en överblick av grunderna i det strategiska tänkandet och erbjuder en utgångspunkt för en mer fördjupad process avseende organisationens existens, dess historia, nutid och framtid.

Ledarutmaningar i multiprofessionella organisationer

Mycket av vårt tänkande kring organisering och ledarskap bär alltjämt en prägel av industrialismen och det stora produktionsföretagets logik. Det framgår allt tydligare att alla organisationer inte gynnas av att tänka med utgångspunkt i begrepp som produkter, stordrift och standards. Särskilt tydligt är detta i de multiprofessionella organisationerna (sjukhus, skolor, universitet, kyrkor, kunskapsintensiva myndigheter m fl.) Under föreläsningen beskrivs de multiprofessionella organisationernas särart och de utmaningar man står inför som ledare av, och i, dessa komplexa organisatoriska system.

Omvärldsspaning i teori och praktik

Förändringens vindar blåser oförtrutet starka. Globalisering, digitalisering, robotisering en alltmer kunskapsbaserad ekonomi, ja listan kan göras lång. Att fortlöpande spana på omvärlden och framtiden har alltid varit en viktig syssla i organisationer som påverkas av händelser i omvärlden. Niklas Lundblad har skrivit flera böcker om omvärldsspaning (Fönster mot framtiden, Organisationer söker sin omvärld och Spanarna på Future Street). Föreläsningen berör frågor som:

 • Varför spana på omvärlden och framtiden?
 • Spaning som metod och förhållningssätt
 • Att organisera för spaning
 • Spaningsprocessen – hur gör man?

Nycklar till bättre framträdanden – om konsten att stå på scen

Emellanåt förväntas vi (chefer, ledare och medarbetare) stå framför en grupp människor och förmedla ett budskap. De allra flesta upplever att det finns ett behov av att förbättra sin förmåga att framträda på detta sätt. Niklas Lundblad delar med sig av sin mångåriga erfarenhet som föreläsare, artist och chef och föreläsningen rymmer såväl humor som allvar med flera konkreta exempel på hur man bättre kommer till sin rätt på scenen och varför det ibland går på tok fullständigt.

”Har inte fått tummarna loss tidigare men vill så gärna tala om att ditt framträdande på Nätverksträffen för ekonomer förra veckan var alldeles lysande! Det var för en gång skull värt hela pengen för flygresan. Dessutom kunde jag använda en hel del av det dagen efter i min roll som instruktör på ett gym. Det var längesedan jag skrattade så mycket och det var längesedan jag fick med mig något som var verkligt, användbart och tips för eftertanke.”

Få koll på organisationskulturen – ”Culture eats strategy for breakfast”

Olika aspekter av ledarskap, strategiskt, personligt, kommunikativt och innovativt må vara viktigt men om ledaren inte förstår kulturen i organisationen så kommer det att vara mer tur än skicklighet som ligger bakom om man når de mål man har satt upp framför sig. Den kulturella förståelsen är en hörnsten i det framgångsrika ledarskapet konstaterar flera forskare men hur kan man ringa in och förstå något så luddigt som en organisations kultur? Under föreläsningen lyfts frågor som:

 • Vad är organisationskultur?
 • Ledarens betydelse för organisationskulturen
 • Verktyg för att göra en kulturanalys
 • Hur förändrar man en organisationskultur?
 • Organisationens värdegrund

Självkännedom med utgångspunkt i MBTI – Myers Briggs Type Indicator

Ett bra sätt att stifta närmare bekantskap med sig själv, se sig själv i relation till andra samt, inte minst, få idéer om hur man kan sätta samman en grupp är personlighetsindikatorn MBTI. Niklas är licenserad för MBTI och föreläser ofta om de grundläggande skillnader mellan människor som både skapar dynamik men som också kan leda till friktion inom gruppen. Föreläsningen bygger mycket på igenkänning och humor men med ett väldigt stort allvar. Inför föreläsningen kan deltagarna ha fyllt i ett webformulär så alla kan få sin personlighetsprofil som utgångspunkt för reflektion och ev. fortsatta samtal.

Alla föreläsningar och workshops kan anpassas med utgångspunkt i uppdragsgivarens önskemål.